Rekrutacja do projektu – rok 2019

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Poszukiwana/y II” przewidziana na rok 2019. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych – formularz do pobrana w zakładce „Rekrutacja”.

Zakończenie rekrutacji na rok 2018

Informujemy, że rekrutacja na rok 2018 została zakończona z dniem 11 października br. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 2 stycznia 2019 r.

O projekcie

Projekt „Poszukiwana/y II”

Projekt „Poszukiwana/y II” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałania 1.2.1
„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 110(K i M) osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018 r. – 02.2020 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

– są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

– są osobami w wieku 18-29 lat.

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

  • Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę),
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 h/osobę),
  • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 70 osób (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe),
  • Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla min. 60 osób (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu do 100 zł/m-c, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW oraz środki na wyposażenie stanowiska pracy dla firmy przyjmującej na staż w niezbędne materiały i narzędzia do kwoty 1800 zł/stażystę),
  • Zatrudnienie subsydiowane – 6 lub 12 m-cy w zależności od statusu Uczestnika projektu dla min. 29 osób (ze środków projektu gwarantujemy refundację wynagrodzenia pracownika do kwoty 2800 zł/m-c),
  • Pośrednictwo pracy – dla wszystkich Uczestników projektu – pomoc w znalezieniu stażu/zatrudnienia.

Planowane efekty:

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 21 osób (K-10, M-11)

2.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) – 48 %

3.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 17 %

4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych – 43 %4

5.Liczba osób, która uzyskała ofertę zatrudnienia od konkretnego pracodawcy po zakończeniu udziału w projekcie – 55 osób (K-27, M-28)

 

Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Fundacja Inkubator

ul.ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

tel. (42) 636 34 69

tel. kom. 609 466 555

www.poszukiwani.inkubator.org.pl

Wartość projektu: 2.031.681,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1.930.097,52 PLN